DOŁĄCZ DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

Zbieraj z nami punkty i wymieniaj je na produkty ze sklepu lub obniżaj wartość zamówienia. Zgromadź minimum 30 punktów i płać nimi za zakupy w zagatto.pl! 

Co trzeba zrobić? Wystarczy, że założysz konto na naszej stronie! Wtedy otrzymujesz możliwość zbierania punktów przy każdym zamówieniu oraz punktów okolicznościowych. Punkty wygasają po 30 dniach od ich otrzymania. 

 • 10 punktów za zapis do newslettera 
 • 5 punktów za każde wydane 40 zł
 • 10 punktów za rejestrację konta 
 • 5 punktów za zakupy po długim czasie (90 dni)
 • 5 punktów za napisanie recenzji produktu 

Kupuj w Zagatto, zbieraj punkty i ciesz się zniżkami!

Regulamin

Spis treści 

Definicje
Postanowienia ogólne
Przystąpienie do programu lojalnościowego
Konto uczestnika
Gromadzenie Punktów
Reklamacje
Ochrona danych osobowych
Zmiany Regulaminu Programu

DEFINICJE

1) Strona internetowa - strona sklepu umożliwiająca dokonywanie zakupów w sklepie internetowym Organizatora oraz przystąpienie do Programu i korzystanie z przywilejów przysługujących Uczestnikom, w tym dostęp do Konta, przy pomocy urządzenia mobilnego oraz dostęp do Karty w wersji wirtualnej.

2) Baza Danych -  zbiór danych osobowych Uczestników Programu, w szczególności podanych przy rejestracji konta, które są przetwarzane przez Organizatora lub inny podmiot, któremu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3) Założenie konta klienta - podanie danych, które umożliwiają założenie konta, jest jednoznaczne z możliwością gromadzenia punktów w Programie Lojalnościowym. 

4) Konto - indywidualne konto Uczestnika Programu Lojalnościowego, dostępne na stronie internetowej Organizatora, na którym gromadzone są Punkty.

5) Organizator lub zagatto.pl z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Ściegiennego 28/5, 70-354 Szczecin, posiadająca NIP: 8513171403, REGON 321427017. Kontakt: kontakt@zagatto.pl, telefon: 888350500. Adres siedziby Organizatora jest adresem do korespondencji.

6) Program - program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora, który obejmuje gromadzenie punktów.

7) Punkty przyznawane są w następujący sposób: 

 • 10 punktów za zapis do newslettera
 • 5 punktów za każde wydane 40 zł
 • 10 punktów za rejestrację konta
 • 15 punktów za zakupy po długim czasie (90 dni)
 • 5 punktów za napisanie recenzji produktu

8) Regulamin - niniejszy regulamin Programu, który określa warunki Programu, w tym prawa i obowiązki Uczestnika, w szczególności korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie.

9) Uczestnik - osoba biorąca udział w Programie:

a) osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat lub

b) osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady działania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika oraz korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie.

1.2. Postanowienia opisane w Regulaminie stosuje się w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora.

1.3. Jakiekolwiek uprawnienia lub korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przez Uczestnika przeniesione na inną osobę lub w inny sposób zbywane.

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

2.1. Warunkiem przystąpienia Uczestnika do Programu jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) założenie konta klienta na stronie internetowej zagatto.pl

2.2. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. 

2.3. Dane osobowe z właściwie wypełnionych i przekazanych Formularzy Zgłoszeniowych zostaną wprowadzone do systemu informatycznego Programu i umieszczone w Bazie Danych.

2.4. Uczestnicy mogą brać udział w promocjach, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi wydarzeniami, przygotowanymi przez Organizatora. Promocje mogą mieć charakter ogólnodostępny lub indywidualny.

KONTO UCZESTNIKA

4.1. Uczestnik, przystępując do Programu po zapoznaniu się z Regulaminem, otrzymuje możliwość gromadzenia punktów, które przypisane są do jego konta. 

4.2. Konto ma charakter indywidualny i osobisty. 

4.4. Korzystanie z Konta wymaga aktywnego połączenia z Internetem oraz zainstalowanej aktualnej wersji przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari, Opera). 

4.5. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych lub zaktualizować je w swoim Koncie. Organizator – w granicach dopuszczonych przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania, w szczególności w zakresie informowania Uczestnika lub realizacji korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie, spowodowany brakiem takiego zawiadomienia lub niezaktualizowaniem danych.

4.6. Punkty uzyskane przez Uczestnika w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane przez Uczestnika na rzecz innych osób.

4.7. Informacje o zgromadzonych Punktach Uczestnik może uzyskać po zalogowaniu się na swoje konto na stronie internetowej Organizatora.

GROMADZENIE PUNKTÓW

5.1. Punkty w Programie Lojalnościowym przyznawane są za zakupy w sklepie internetowym Organizatora i gromadzone są na Koncie. 1 punkt = 1 złoty.

5.2. Punkty naliczane na Konto Uczestnika:

 • 10 punktów za zapis do newslettera
 • 5 punktów za każde wydane 40 zł
 • 10 punktów za rejestrację konta
 • 15 punktów za zakupy po długim czasie
 • 5 punktów za napisanie recenzji produktu

5.3. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Organizator anuluje odpowiednią liczbę Punktów, które uprzednio zostały dodane z tytułu zakupu zwracanego towaru. 

5.4. Po zalogowaniu każdy uczestnik będzie widzieć przy danym produkcie ilość możliwych do zgromadzenia punktów. 

5.5. Uczestnik może brać udział w odrębnych promocjach lub otrzymać dodatkowe kupony rabatowe uprawniające go do zakupów z upustem cenowym. Korzyści z poszczególnych promocji i rabatów nie kumulują się.

5.6. Wydawanie Punktów - dla zgromadzonych punktów obowiązuje przelicznik 1 punkt  = 1 złoty. Aby móc wydawać Punkty należy mieć ich zgromadzonych minimum 30.

REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Programem można zgłaszać Organizatorowi e-mailowo na adres info@zagatto.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”).

6.2. Reklamacja powinna określać przynajmniej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające oraz sformułowane żądanie. Organizator może zwrócić się do osoby składającej reklamację z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.

6.3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail przypisany do Konta bądź podany w reklamacji lub na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji składanej na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

6.4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

6.5. Organizator dokłada starań, aby ewentualne spory rozwiązać polubownie i zachęca do zgłaszania wszelkich problemów, jak opisano powyżej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestnika, podanych przy przystąpieniu lub podczas uczestnictwa w Programie.

8.2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celu:

 1. a) świadczenia usług związanych z Kontem,
 2. b) poznania potrzeb i preferencji Uczestnika oraz utworzenia jego profilu w zakresie realizowania prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, polegającego na przekazywaniu Uczestnikowi informacji o ofertach dostosowanych do jego potrzeb,
 3. c) przeprowadzania analiz statystycznych i handlowych na potrzeby organizowania działań promocyjnych i konkursów,
 4. d) dostosowywania reklam prezentowanych na stronie internetowej Organizatora oraz na innych stronach oraz umożliwienia Uczestnikowi swobodnego korzystania z funkcjonalności strony internetowej Organizatora, zgodnie z ustawieniami dotyczącymi plików cookie.

8.3. Uczestnik może otrzymywać tradycyjną drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS/MMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Organizatora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili rejestracji konta. Zgoda ta jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

8.4. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane przez Organizatora, nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane.

ZMIANY REGULAMINU PROGRAMU

9.1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie, w tym również w czasie trwania Programu, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

 1. a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, orzeczeń, interpretacji, wyroków, nakazów lub zakazów uprawnionych władz publicznych odnoszących się do Programu,
 2. b) zmiana (w tym dodanie) funkcjonalności Konta,
 3. c) zmiana danych Organizatora,
 4. d) przeciwdziałanie nadużyciom,
 5. e) konieczność sprostowania błędów pisarskich lub skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości, które zostaną wykryte w Regulaminie,
 6. f) wprowadzenie nowych platform lub narzędzi, za pomocą których jest możliwe uczestnictwo w Programie,
 7. g) zmiany w zakresie procedur przystąpienia do Programu lub procedur rezygnacji z udziału w Programie,
 8. h) wprowadzenie do Programu nowych rodzajów korzyści dla Uczestników.

9.2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator poinformuje o tym, udostępniając z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.  Dodatkowo Organizator z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni prześle Uczestnikom stosowne powiadomienie drogą elektroniczną (e-mail lub SMS), wskazujące datę wejścia zmiany Regulaminu w życie.