Zwroty i reklamacje

Zwroty

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument.

Załącznik odstąpienia od umowy jest dołączony do każdej przesyłki oraz na życzenie Klienta wysyłany mailowo.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sklep internetowy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar sklepu internetowego www.zagatto.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował firmę Zagatto o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: PJ TEKSTIL Sp. z o.o. , ul. ks. Piotra Ściegiennego 28/5, 70-354 Szczecin, z dopiskiem „Zwrot”.

W przypadku odstąpienia Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności. Przepisy ustawy stanowią, że konsumentowi, który zawarł umowę na odległość (np. zakupił towar online) przysługuje prawo do zwrotu przesyłki w ciągu 14 dni. Sprzedawca ma obowiązek taki towar przyjąć oraz zwrócić koszty przesyłki poniesione wcześniej przez konsumenta, jeśli kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru (wysyłki) dostępny w sklepie. Jeśli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, to przedsiębiorca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

W przypadku gdy płatność zostanie dokonana przy użyciu karty płatnicze, zwrot środków za transakcję zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Zwroty realizowane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru z odstąpienia od umowy.

Gwarancja z tytułu rękojmi, reklamacje

Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi, uregulowane w kodeksie cywilnym.

Produkty nie posiadają dodatkowej (fakultatywnej) gwarancji sprzedawcy.

PJ TEKSTIL Sp. z o.o. jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.PJ TEKSTIL Sp. z o.o. ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć PJ TEKSTIL Sp. z o.o. dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany wysłać towar na adres siedziby firmy.

Zagatto rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Klient zostanie poinformowany o decyzji dotyczącej reklamacji przez sklep internetowy.

W celu dokonania procedury reklamacyjnej Klient kontaktuje się drogą mailową lub telefoniczną z biurem obsługi klienta, pod adresem info@zagatto.pl lub numerem telefonu 888 350 500.